MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühenduse HARIDUSFOND

MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühenduse (edaspidi RLPÜ) juhatus asutas Swedbank AS töötajate toel 27.09.2011 Raplamaa Lasterikaste Perede Ühenduse Haridusfondi (edaspidi Fond).

Fondi visioon

Fondi eesmärgiks on toetada Raplamaa Lasterikaste Perede Ühingu aktiivseteks liikmeteks olevate perede hariduse omandamist. Tagamaks, et ükski anne ei läheks kaotsi raha puudusel ja maakond saaks juurde haritud ja isemõtlevaid inimesi.

Fondi eesmärk

Fondi põhieesmärk on toetada eelkõige noorte (vanuses 19-25 k.a. aastat) edasi õppimist pärast keskhariduse omandamist.

Korraldada rahaliste vahendite sihipärast kogumist nii Eesti kui ka rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, ettevõtetelt, fondidelt ja eraisikutelt ning selle sihtotstarbelist jagamist.

Vahendite olemasolul toetame veel:

noorte kutsehariduse omandamist põhikooli baasil

edukaid õppureid (nt. õpitulemused, olümpiaadid, teadustegevus jne) hariduse omandamisega vajaminevate vahendite soetamist

laste ja noorte huvitegevust

Fondi Nõukogu

Haridusfondi Nõukokku kuuluvad RLPÜ juhatuse esindajad. Neile lisanduvad juriidilise isiku esindajad ja/või eraisikud, kes on fondi panustanud aasta jooksul enam kui 500 eurot.

Nõukogu kutsub kokku RLPÜ juhatus üks kord aastas hiljemalt 01.septembriks.

Nõukogu otsustab igal aastal:

millised on järgmise aasta prioriteedid ja millist noorte vanusegruppi ja mis osas toetatakse

toetuse suuruse ja täpsema jaotuse, lähtudes fondi kogutud summast ja toetatavate noorte arvust

Nõukogu otsustest antakse ülevaade veebilehe kaudu.

Nõukogu poolt heaks kiidetud vahendite kasutamise tähtaeg on kuni järgmise Nõukogu koosolekuni.

Fondi igapäevast tegevust juhib ja koordineerib RLPÜ juhatus.

Fondi rekvisiidid

Haridusfondi arveldusarvet, mis on eraldatud Fondile, haldab MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus.

Arveldusarve on SEB pangas, Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus, konto nr EE251010220027944016

Fondi lõpetamine

Fond lõpetab tegevuse, kui 5 aasta jooksul ei ole Fondi laekunud vahendeid ja ei suudeta oma eesmärke ellu viia.

Fondi võib lõpetada ettenägematute asjaolude tõttu RLPÜ juhatuse otsusel ja Fondi kogunenud vahendid lähevad MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühenduse tegevuse eelarvesse ja kasutatakse heategevuse eesmärgil.