MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus Põhikiri

Uuendatud 25.11.2013 üldkoosoleku otsusega.

  1. Üldsätted
  2. Tegevuse eesmärgid
  3. Ühingu liikmed
  4. Üldkoosolek
  5. Juhatus
  6. Rahalised vahendid
  7. Aruandlus
  8. Järelvalve
  9. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing " Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus" (edaspidi nimetatud Ühing), lühendatult RLPÜ. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb Rapla maakonnas.
1.2. Mittetulundusühing Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus on tulu mittetaotlev nelja ja enama lapsega isikute vabatahtlik ühendus, mis on loodud lasterikaste perede laste kasvu-ja arengutingimustele kaasaaitamise eesmärgil.
1.3. Ühingu postiaadress on Kooli talu, Vastja küla, Kehtna vald, Raplamaa, 79071.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1. lasterikaste perede huvide kaitse;
2.1.2. kontaktide loomine analoogsete ühingutega.
2.1.3. harivate ja kultuuri- ning spordiürituste korraldamine Ühingu liikmetele;
2.1.4. heategevus ja teistesse riskirühmadesse kuuluvate inimeste abistamine;
2.1.5. lasterikastest peredest pärinevate andekate laste toetamine;
2.1.6. perede väärtustamine;
2.1.7. lasterikaste perede probleemide uurimine ja nende lahendamisele kaasaaitamine riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide abil.
2.2. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib ühing arendada majandustegevust:
2.2.1. vallata, kasutada ja käsutada ühingu vara;
2.2.2. omandada, võõrandada ja rentida hooneid, seadmeid, transpordivahendeid ja muud vara;
2.2.3. astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi juriidiliste-ja füüsiliste isikutega;
2.2.4. sõlmida töölepinguid ühingu töötajatega;
2.2.5. arendada välissuhtlust, astuda lepingulistesse suhetesse välisriikide juriidiliste-ja füüsiliste isikutega;
2.2.6. teostada põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikke tehinguid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga.

3. ÜHINGU LIIKMED

3.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele. Ühingul peab olema vähemalt kümme liiget. Kui Ühingu liikmete arv langeb alla kümne, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama ühingu lõpetamise avalduse.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.3. Ühingu liikmeks astumisel tasub füüsiline või juriidiline isik liitumistasu, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.
3.4. Liikme väljaarvamise ühingust otsustab juhatus oma otsusega.
3.5. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.
3.6. Ühingu liikme õigused:
3.6.1. valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja muudesse organitesse;
3.6.2. saada teavet Ühingu tööst juhatuselt ja muudelt Ühingu organitelt (komisjonid jne);
3.6.3. võtta aktiivselt osa üldkoosolekutest, ühisüritustest, avaldada arvamusi ja ettepanekuid Ühingu töö kohta.
3.6.4. välja astuda Ühingust avalduse alusel majandusaasta lõpul.
3.7. Ühingu liikme kohustused :
3.7.1. aktiivne osavõtt Ühingu tööst, üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmine, põhikirja järgimine;
3.7.2. teatada juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoht, aadress ja isikukood ning nende muutustest teatada kahe kuu jooksul;
3.7.3. Ühingu liige maksab tegevustoetust, mille suuruse otsustab üldkoosolek.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. ühingu eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine;
4.3.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine;
4.3.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
4.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
4.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool Ühingu liikmetest.
4.8. Kui üldkoosolek ei ole pädev p.4.7. sätestatu kohaselt otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.
4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest.
4.10. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.
4.11. Igal ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.12. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest

5. JUHATUS

5.1. Juhatuse liikmete arv on 3 kuni 7 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek.
5.3. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe.
5.4. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
5.5. Juhatus korraldab ühingu tegevust ja liikmete arvestust.
5.6. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
5.7. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
5.8. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
5.9. Juhatus arutab ja otsustab küsimusi, mida ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.

6. RAHALISED VAHENDID

6.1. Ühingu rahalised vahendid moodustuvad:
6.1.1. liitumistasust ja tegevustoetusest;
6.1.2. annetustest ja sponsorlusest;
6.1.3. fondide ja sihtasutuste rahalistest vahenditest;
6.1.4. muudest laekumistest.

7. ARUANDLUS

7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
7.2. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui ühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitori järelotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.
7.3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

8. JÄRELEVALVE

8.1. Järelevalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
8.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
8.3. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
9.2. Ühingu likvideerijaks on juhatus või üldkoosoleku otsusel määratud likvideerimiskomisjon.
9.3. Ühingu lõpetamise korral annavad likvideerijad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele.